top of page

Öğretim Yöntemleri

Stratejiyi uygulamaya koymayı sağlayan kısa yollardır.

1)Anlatım: Sunuş (Bilgi)

2)Tartışma: Buluş (kavrama)

3)Örnek olay: Buluş (kavrama)

4)Gösterip yaptırma: Araştırma (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)

5)Problem çözme: Araştırma (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)

6)Proje: Araştırma (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)

7)Bireysel çalışma : Hepsi ama araştırmada daha etkili.

1)Anlatım: Sunu

Öğretmen düzenlediği içeriği sözel yolla aktarılır.

A)Etkili kullanım yerleri

Derse girişte (Ön bilgi kazandırma)

Özetleme

Açıklama

Kalabalık sınıflar

Konu çok süre azsa

Soyut ve karmaşık konularda

 

B)Özellikleri

Öğrenci pasif

Kalıcılık düşük

Ekonomik

Organize görüş kazandırma

Dinleme ve not tutma

Sınıf hakimiyeti kolay

Üst düzey davranışlarda yetersiz

 

C)Anlatım teknikleri

Formül anlatım: Belli bir plana göre yapılır

İnformal Anlatım: Plansız gelişigüzel ihtiyaçtan doğar

Brifing: Alt makamın üst makama bilgi ve rapor sunmasıdır.

Demeç: Bir yetkilinin basın üzerinden halka açıklama yapması

Nutuk (Söylev): Bir kişi topluluğu motive etmek için duygu yüklü konuşma yapar. Önemli günlerde

Konferens: Uzman yada uzmanlaşmış bir kişi topluluğa detaylı bir anlatım yapar.

 

2)Tartışma:

Öğrenciler bir konu hakkında karşılıklı görüşler belirtir.

A)Etkili kullanım ilkeleri:

Konu süre ve kurallar belirlenir

Ön bilgi yeterli olmalı

Yüz yüze oturulmalı

Demokratik ortam olmalı

Yönetici olmalı

 

B)Özellikleri

Etkin kalıtım

Düşünme ve yorum gücü

Farklı görüşlere saygı

Tekrar ve pekiştirme

Anlaşılmayan noktaları belirleme

Ön bilgileri ortaya çıkarma

Somut yaşantı kazandırmaz

 

C)Tartışma teknikleri:

a)Büyük grup tartışması: (Az kişiyle daha etkilidir)

Tüm sınıfın katılımıyla tartışma yapılır

Herkes hem konuşmacı hem de dinleyicidir

Lider seçilir (Öğretmende olabilir öğrencide)

Gönüllülerden başlayabilir

 

b)Küçük grup tartışmaları: (Çok kişiyle daha etkili)

Sınıfta küçük gruplar oluşturulur.

Lider Seçilir

1)Çember:

Çember şeklinde oturulur. Başkan, süre tutucu ve sekreter seçilir. Çemberdekiler sırayla görüş belirtir. Sekreter not eder. (Herkese söz hakkı gelir)

 

2)Münazara:

Zıt kutuplu konu vardır. İki grup oluşturulur yeterli hazırlık yapılır. Konu tez ve antitezler ile tartışılır. Jüri kazananı belirler kazananı söz ustalığı belirler. Görüş değiştirilemez.

3)Panel:

Bir panel grubu oluşturulur. (3-5 kişi) grup konuyu farklı açılardan ve derinlemesine tartışır. Sonunda dinleyici sorusu alınır. Samimi ortam vardır. 1 grup vardır.

4)Seminer:

Bir ya da birkaç kişi yaptığı araştırmayı dinleyiciye sunar. Sunum etkileşimli ortamda yapılır. Lisans ve lisansüstü daha çok kullanılır.

5)Sempozyum: (Bilgi şöleni)

Akademik bir konu vardır. Ciddi bilimsel hazırlık yapılır. Konuşmacılar sırayla bildiri sunar çok oturumludur. (kürsüye gelir sunar)

6)Vızıltı grupları: (Vizz, buzz grup)

Sınıf eşit kişilik gruplara ayrılır. Her grup konuyu tartışır. Gruptaki herkes 1 dakika konuşur. Ardından görüşler sınıfa sunulur. Vızıltı 66 = 6 kişilik gruplar 6 dakika tartışma

 

7)Açık oturum (TBMM)

Farklı görüşten kişiler güncel bir konuyu başkandan söz alrak tartışır. Başkan istediği şekilde söz verebilir. Karşılıklı atışma olmalıdır.

 

8)Kartopu (Piramit):

Bir konu kişi sayısı kademeli şekilde rtan gruplarda tartışılır. (2,4,8,16) kişi (En az 2’den fazla )

 

9)Akvaryum (İş çember):

Çember şeklinde oturulur. Ortaya bir kişi veya grup geçer ortadakiler tartışır çemberdekiler izler.

10)Rulman (Top taşıma):

İç içe iki çember oluşturulur. Çemberler yüz yüze bakar. Herkes karşısındaki ile tartışır. Sonra bir sıra yana kayar.

 

11)Fikir taraması:

Bir konuya ilişkin öğrencilerin fikirleri kısa süreli taranır. Ön bilgiler ortaya çıkar derse canlılık getirir.

 

12)Forum:

Konuşmacı ile dinleyici arasında soru-cevaptır. Dinleyiciler sürecde aktif katılır. Tartışmanın seyirini dinleyici belirler.

 

13)Kollegyum:

Dinleyici önüne 2 grup çıkar biri öğrenci diğeri uzmandır. Gruplar tartışarak sunum yaapr. Sonunda dinleyici soru sorabilir.

 

14)Zıt panel:

İki grup oluşturulur. Biri konuyla ilgili soru diğeri ise tahmini cevaplar oluşturur. Hazırlıkların ardından tartışma yapılır. Tekrar ve gözden geçirme sağlar.

 

3)Örnek olay:

a)Uygulama adımları:

Örnek olay verilir

Anlaşılmayan noktalar açıklanır

Teşvik edici sorular sorulur.

Çözümler üretilir.

Herkes çözüme göre olayı yeniden çözer

 

b)Özellikleri:

Etkin kalıtım

Problem çözme

Yaratıcılık

Karar verme

Öğrendiklerini yaşamada kullanma

Neden-sonuç

Empati

 

4)Gösterip yaptırma:

Psikomotor davranışlarda ve uygulama becerisi kazandırırken etkilidir.

a)I. Aşama: (Gösterim)

Öğretmen beceriyi açıklayarak gösterir.

Küçük adımlar uygulanır.

Video ya da yönergede kullanılabilir.

b) II. Aşama: (Yaptırma)

Öğrenci beceriyi yapmaya çalışır.

Anında dönüt ve düzenleme yapılır.

Yeterli tekrar ve alıştırma yapılır.

Katılım isteğe bağlı değildir.

c)Özellikleri:

Yaparak yaşayarak öğrenme vardır.

Çok sayıda duyu kullanma

Yaratıcılık düşük.

5)Problem çözme: (Probleme dayalı öğrenme)

Öğrenciler bir problem durumunu bilimsel yolla ve araştırarak çözer.

a)Problem senaryosunun özellikleri:

Hedefe uygunluk

Yaşamdan bir problem olmalı

Alternatif çözümlü

Öğrenci özelliklerine uygun

Dikkat çekici olmalı

b)Problem-çözme basamakları:

Problemi hissetme

Problemi kaynakları ile tanımlama ve sınıflandırma

Hipotez kurma (Çözüm önerisi)

Veri toplama ve analiz etme

Hipotezi test etme

Çözüme ulaşama ve raporlaştırma

 

c)Yöntemin özellikleri:

Yaparak yaşayarak öğrenme vardır.

Bilimsel tutum

Üst düzey düşünme becerileri

Bireysel veya grupla çalışma

Sınıf dışı kaynaklara ulaşma

Not:

Örnek olay ile Problem çözme arasındaki fark:

Örnek Olay:

1)Tartışma ortamında çözüm üretilir                       

1)Bilimsel yolla çözüm üretilir

2)Sınıf içi     

Problem Çözme:

1)Bilimsel yolla çözüm üretilir       

2)Sınıf içi ve dışı

6)Proje (proje tabanlı öğrenme)

Öğrenciler araştırmaya dayalı bir biçimde ürünler oluşturur ve bunu sunar

Konu öğrenci ilgilerine göre yaşamdan seçilir.

Bilimsel süreç adımları uygulanır.

Bireysel veya grupta yapılabilir.

Ürün ve süreç değerlendirilir.

 

Not:

Projenin problem çözmeden farkı somut bir ürün olmasıdır. (Problem çözme + ürün=Proje)

 

a)Özellikleri:

Yaparak, yaşayarak öğrenme

Üst düzey düşünme

Sınıf dışı kaynaklara ulaşma

Disiplinler arası öğrenme (Diğer derslerle ilişkili)

Bilişsel duyuşsal ve psikomotor gelişim

7)Bireysel çalışma:

Bireyin özelliklerine uygun ortamlar düzenlenir. Birey kendi başına çalışır ve yaparak yaşayarak öğrenir.

a)Özellikleri:

Bireysel farklar dikkate alınır.

Bireysel hız dikkate alınır.

Öz denetim kazandırır. (Metabilişsel düşünme)

Öz değerlendirme gelişir.

Sosyalleşme yoktur.

bottom of page