top of page

Test istatistikleri:

1- Öğrencilerin grup olarak başarı durumu sorulduğunda merkezi eğilim ölçülerine (mod, medyan, aritmetik ortalama) bakılır.

2- Öğrenciler arasındaki farklılaşmanın sorulduğu durumlarda merkezi dağılım ölçülerine (ranj, standart sapma, varyans, bağıl değişkenlik katsayısı) bakılır.

3-Bir öğrencinin gruba göre başarı durumu sorulduğunda standart puanlara (z ve t puanı) bakılır.

 

A. Merkezi Eğilim Ölçüleri

1-Mod (xmod) (tepe değer) 

 • Bir dağılımda en çok tekrarlanan puandır

 • Bir dağılımda en çok tekrarlanan puan ardışık ile toplanıp ikiye bölünür

 • Ardışık değilse çift moddur.

 • Bir dağılımda tüm puanların dağılımı eşit ise mod yoktur

2- Medyan (xort) (Ortanca)

Bir dağılımın tam ortasındaki değerdir.

                                             

3- Aritmetik Ortalama (X)

Puanlar frekans ile çarpılır kişi sayısına bölünür.

Mod medyan ortalama arasındaki ilişki:

 • Grubun başarısı yorumlanırken sağlıklı bilgi vermeyen eğitim ölçüsü moddur

 • Çarpık dağılımda medyana göre normal dağılımda ise aritmetik ortalamaya göre yorum yapmak daha sağlıklıdır

 

Grafiğin Gösterilmesi

1. Sola Çarpık:

 

 

 

 

 

 

 • Başarı yüksek

 • Öğrencilerin çoğunluğu ortalama üstünde mod>medyan>ortalama

2. Sağa Çarpık:

 • Başarı düşük

 • Öğrencilerin çoğunluğu ortalamanın altında med<medyan<ortalama

3. Normal Dağılım

 

 

mod=medyan=aritmetik ort.

B. Merkezi Dağılım Ölçüleri

1- Ranj (dizi genişliği)

 • Bir dağılımdaki en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır

 • Ranj arttıkça farklılaşma artar düştükçe farklılaşma azalır,

 • Ranj yalnızca uç değerler dikkate alınarak hesaplandığı için farklılaşma konusunda sağlıklı bilgi veremeyebilir

2- Standart Sapma (Sx)

 • Öğrencilerin aritmetik ortalamaya olan uzaklıklarını verir

 • Standart sapma değeri arttıkça farklılaşma artar düştükçe farklılaşma azalır

 

                                  2

3- Varyans (S)

 • Standart sapmanın karesidir

 • Varyans değeri arttıkça farklılaşma artar düştükçe farklılaşma azalır

4- Bağıl Değişkenlik Katsayısı (V)

 

V= Sx .100 

               

          x

Sx = Standart Sapma

  

x= Aritmetik ortalam

C. Standart puanlar (z ve t)

 • Öğrencinin gruba göre başarı durumunu gösteren puanlardır

 

 

2) T Puanı:

T = (10.Z) + 50

Z puanının eksiden kurtarmak için + puanına dönüştürülür

WhatsApp Image 2020-07-09 at 22.01.40.jp
WhatsApp Image 2020-07-09 at 22.01.40.jp
WhatsApp Image 2020-07-09 at 22.01.51.jp
Ekran Resmi 2020-07-10 16.26.17.png
bottom of page