top of page

Model ve yaklaşımlar:

Öğretimin nasıl yapılacağını açıklar. Öğretmene anlayış kazandırır.

 

1)Okulda öğrenme: (Carroll)

İhtiyacı kadar ek zaman verildiğinde herkes okulda öğrenebilir.

Öğeleri:

1)Yetenek:

Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zamandır.

 

2)Sebat: (Sabır)

Öğrencinin duygusal hazır oluşudur. (İlgi, istek, gönüllü olma gibi)

 

3)Öğretimden yararlanma yeteneği:

Öğrencinin bilişsel hazır oluşudur. (Ön bilgiler)

 

4)Fırsat:

Öğretmenin verdiği etkinlik sürecidir.

 

5)Öğretmenin niteliği:

Kaliteli öğretim yapılır. Okul dışında ek çalışma gerekmez.

 

2)Tam öğrenme (Bloom):

Yeterli şartlar sağlanırsa herkes her şeyi öğrenebilir. Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmez.

Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. (Öğretmen merkezli)

Not: Hayati mesleklerin öğretiminde tercih edilmelidir.

Formül:

Öğrenci Niteliği  + Öğretim Hizmeti = Öğrenme Ürünü

Uyarı: Öğrenmeyi en çok etkileyen değişken bilişsel hazır oluştur.

Uygulanışı:

Öğretmen, hedef ve içeriği belirler

Bilişsel giriş davranışları kontrol edilir. (Tanılayıcı test)

Tamamlama yapılır.

Öğretim hizmeti verilir.

İzleme testi uygulanır.

Ek öğretim verilir. (Eksik olanlara)

Paralel test uygulanır.

Herkes öğrenince yeni üniteye geçilir.

Not: Hızlılar yavaşları beklemek zorunda kalır. Zaman kaybına yol açar.

Not: Ek öğretimde akran öğretimi kullanılmaz

Not: Puan dağılımı sola çarpık olmalıdır.

 

3) Bireyselleştirilmiş öğretim (keller planı):

Bireysel ihtiyaçları karşılamayı amaçlar. Bireysel farklara göre öğretim düzenlenir. Hamojen gruplarla öğretim yapılır. (seviye sınıf) Gruplar arası geçiş yapılabilir. Her grup kendi hızında ilerler İyi seviyedeki öğrenciler, yardımcı öğretici olabilir.

 

4)Programlı öğretim: (Skinner)

Öğrenciler bireysel materyallerle tek başına çalışır. (kitap, yazılım) Tam öğrenme ölçütü kullanılır.

İlkeleri: (KEKBAB)

a)Küçük adımlar:

Öğrenme konusu küçük birimlere ayrılır.

b)Etkin katılım:

Soru ve problemlerle öğrenci aktif kılınır.

c)Kademeli ilerleme:

Öğrenme bilimleri kolaysan zora doğru aşamalı sıralanır.

ç)Başarı: (Pekiştireç)

Düzeye uygun etkinliklerle başarı sağlanır. Ardından ödül verilir.

d)Anında dönüt-Düzeltme:

Hatalar hemen giderilir.

e)Bireysel Hız:

Herkes kendi hızıyla ilerler.

Uyarı: Sosyalleşme olmaz rekabet artabilir.

 

5)Anlamlı öğrenme : (Ausubel)

Yeni bilgiler, ön bilgiler ile ilişkilendirilir. Yeni bilgi ön bilgilerle tutarlı olmalıdır. Öğretmen merkezlidir.

Sunuş yolu kullanılır. Derse ön organize edicilerle başlanılır. (Amaç temel oluşturma) Kavram haritaları kullanılır.

 

6)Yapılandırmacılık (Oluşturmacılık) (Günümüz)

Birey kendi yaşantıları yoluyla öznel bilgiler oluşturur. Öğretimden çok öğrenme kavramı ön plandadır.

Öğretmenin Rolleri:

1)Öğretmen rehberdir.

2)Bireysel farkları kabul eder.

3)Yaşantı zenginliği sağlar

4)Merak uyandırır

5)Temel bilgileri kazandırır

6)Dönüt, ipucu verir

7)Süreci ve ürünü değerlendirilir

8)Öğrencileri ile birlikte öğrenir.

 

Öğrencinin Rolleri:

a)Öğrenmeyi öğrenir.

b)Araştırır ve sorgular

c)Üst düzey düşünür.

ç)Birincil kaynaklara ulaşır

d)Öğrendiklerini ilişkilendirir

e)Özgün ürünler oluşturur

f)Öz değerlendirme yapar

 

7)5E modeli: (Yapılandırmacı dersin aşamalarıdır)

a)Girme:

Öğrenci problemle ilk kez karşılaşır. Dikkat çekilir. Merak uyandırılır. Ön bilgiler hatırlatılır.

b)Keşfetme:

Öğrenci hipotez oluşturur. Araştırma yapıp veri toplar. Deney, Gezi, görüşme ve gözlem

c)Açıklama:

Keşfetmede toplanan veriler yorumlanır. Öğretmen rehberliğinde açıklama yapılır.

ç)Derinleştirme:

Ulaşılan bilgi zenginleştirilir. (Yaşamda kullanma, ilişkilendirme, sınıflama, yeni örnek bulma)

d)Değerlendirme:

Ürün ve süreç değerlendirilir. Öz değerlendirme yapılır.

 

8)Yaşam boyu öğrenme:

Öğrenme doğumdan ölüme kadar devam etmelidir.

Her türlü öğrenme faaliyeti bunu destekler

Sürekli değişim ve gelişim bunu gerekli kılar

Özellikleri:

1)Süreklilik

2)Yaratıcılık

3)Kendi kendine öğrenme

 

9)Basamaklı öğretim: (Nunley)

Öğrenci merkezlidir. Bireysel farklar dikkate alınır.

Öğretim 3 basamak ve 5 adımda yapılır

a)Basamaklar

A: Analiz, sentez, değerlendirme

B: Uygulama

C: Bilgi ve kavrama

b)Öğretim adımları:

1. Adım: Plan yapılır, öğrenci istediği etkinliği seçer

2. Adım: Basamaklar oluşturulur (Basamağı gerçekleştirilir)

3. Adım: B basamağı gerçekleştirilir.

4. Adım: A basamağı gerçekleştirilir.

5. Adım: Ölçme ve değerlendirme yapılır.

 

10)Çoklu Zeka Kuramı (Gardner):

Birden çok zeka türü vardır. Bireysel farklar kabul edilir Çevre ve yaşantılarla zeka geliştirilebilir. Bir kişide birden çok zeka gelişebilir. Aynı anda birden çok zeka çalışabilir. Zeka ölçülebilir. Öğretmenler çeşitli zeka türlerine yönelik farklı yöntem ve teknikler kullanmalıdır.

 

Zeka Türleri:

a)Mantıksal-Matematikçi:

Sayıları kullanma, akıl yürütme, ilişkilendirme, bilimsel düşünme, sorgulama (neden, nasıl ?)

b)Sözel-Dilsel:

Okuma, yazma, konuşma, ezber, dil öğrenme

c)Görsel-Uzamsal:

Renkleri kullanma, görsel oluşturma, yön bulma, görsel hafıza, zihinde canlandırma

ç)Müziksel (Ritmik):

Müzik aleti kullanma, beste yapma, ritim tutma, sesleri ve notaları ayırt etme

d)Bedensel (kinestetik):

Kasları yönetme, denge, vücut hareketleri, jest ve mimikler

e)Sosyal: (Kişilerarası zeka)

İletişim kurma, empati, liderlik, grupla çalışma

f)Öze dönük: (İşsel  Zeka)

Öz eleştiri yapma, kendini tanıma, bireysel tanışma, yalnız kalma, günlük tutma

g) Doğacı Zeka:

Doğaya duyarlılık, doğada vakit geçirme, bitki ve hayvanları tanıma

 

11)Tutar destekli öğretim:

Tutor: Özel öğretici olmak

Öğrenme ihtiyacı olan çocuğa, ders dışı zamanlarda birebir özel ders sağlanır. Tutor, konuyu iyi bilen bir kişi olmalıdır. (Başka öğretmen, uzman, üst sınıf öğrenci) Bireysel hıza ve ihtiyaçlara cevap verilir.

Not: Akran destekli öğretimde sınıftaki yaşıtlar birbirlerine destek verir. Yardımlaşma artar

 

12)Öğretim durumları modeli: (Gagne)

Hem davranışçı, hem de bilişselcidir. Öğrenmede iç ve dış şartlar etkilidir. Öğretimin amacı problem çözmeyi öğretmektir.

A)Öğrenme Hiyeraşisi:

İşaret öğrenme:  Klasik koşullanmadır. (Korkma, kaçınma)

Uyarıcı-Tepki bağı: Edimsel koşullanmadır (Ödül ve cezayı öğrenme)

Zincirleme motor öğrenme: Basit psikomotor davranışın adımlarının öğrenir.

Sözel bağlaşım: Dil becerilerini ve konuşmayı öğrenmesidir.

Ayırt etme: Farklı unsurları birbirinden ayırabilir.

Kavram öğrenme: Bir kavramın tanımını ve özelliklerini öğrenir

İlke öğrenme: İlişki kurmaya başlar (Formül, tarih)

Problem çözme: İlkeleri kullanıp bir problem çözer

 

B)Dersin işlenişi:

Dikkat çekme

Hedeften haderdar etme (Beklenti oluşturma)

Ön bilgileri hatırlatma

Öğrenilecek materyali sunma

Rehberlik etme

Davranışı ortaya çıkarma (Soru çözdürme), (Performans sergiletme)

Dönüt-düzeltme

Değerlendirme

Kalıcılığı ve transferi sağlama (Ödev, proje)

 

C)Öğrenme Ürünleri:

a)Sözel Bilgi:

Bilgi düzeyinde davranış sergiler. Tanım, tarihi bilme gibi

 

b)Sizinsel - Entelektüel Beceri:

Kavrama, uygulama ya da analiz düzeyi davranış sergiler. Yorumlama, hesaplama, ayırt etme

 

c)Tutum:

Duyuşsal kazanımlardır. (Sevdi, sevmedi)

 

d)Devinişsel beceri:

Psikomotor kazanımlardır.

 

e)Bilişsel Strateji:

Öğrenmeyi öğrenmedir. Yeni ve özgün bir şey üretir. (Sentez)

 

13)Beyin-Temelli öğrenme:

Öğrenmeyi fizyolojik araştırmalar üzerinden açıklar.

İlkeleri:

1.Beyin paralel bir işlemcidir: Beyin, aynı anda birçok işlemi gerçekleştirebilir.

2.Öğrenme fizyoloji ile ilişkilidir: Bireyin fizyolojisini etkileyen her şey öğrenmesini de etkiler.

3. Anlamı araştırma doğuştandır: Öğrenme ortamları öğrenciye ve zengin seçenekler sunmalıdır.

4. Anlamı araştırma örüntüleme yoluyla oluşur: Beyin bilgileri anlamlandırarak örüntüler oluşturur.

5. Örüntü oluşturmada duygular önemlidir: Öğrencilerin duyguları onların öğrenmesini etkiler.

6. Beyin parça ve bütünleri eş zamanlı olarak işlemler ve kendiliğinden yapar. Beyin, ayrılmaz bir bütündür.

7. Uzamsal bellekte yer alan beceriler en iyi şekilde anlaşılır ve hatırlanır.

8. Öğrenme bilinçli ve bilinç dışı süreçleri içerir. Farkında olmadan öğrenmeler olabilir.

9. Bireyin öğrenme sürecinde hem merkezi konuya odaklanır hem de yan uyarıcılardan etkilenir.

10. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır.

11. Her beyin tektir: Tüm beyinlerin çalışması birbirinden farklıdır.

12. İki türlü bellek sistemi vardır: Uzamsal ve Ezberleme

 

14)Kuantum öğrenme:

Bilgide kesinlik yoktur. Duruma zamana ve kişiye göre değişebilir

Birey tüm yönleriyle kendisi gerçekleştirmelidir

Kuantum etkinlikleri yapılan yerin adı: Super Camp

1)Eğlenceli aktiviteler

2)Öğrenmeyi öğrenme

3)Yaratıcılık

4)Problem çözme

5)Hafıza teknikleri

6)Hızlı okuma

7)Etkili dinleme ve not tutma

8)Liderlik motivasyon

9)Zihin haritası oluşturma

Amaç kişisel yönden gelişim

 

15)Aktif (Etkin) öğrenme:

Öğrenme sorumluluğu öğrenciye verilir

Öğrenci dersin her aşamasında etkin katılım gösterir.

Aktivite sağlayan teknikler kullanılır. (İstasyon, soru cevap, tartışma, konuşma halkası)

 

Aktif öğrencinin özellikleri:

Öz düzenleme, güven, duyarlılık, sorgulama, gruba ait olma, karar verme, enerjisini öğrenmeye harcar

Not: Öğretmen rehberdir. Bireysel farkları kabul eder Esnek planlar hazırlar

 

16)Temel öğretim: (Glosser)

Okul, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Öğretimi en iyi öğretmen yapabilir. Ders 4 temel adımda işlenir.

1)Hedef, davranışlar: kazanımlar incelenir.

2)Giriş davranışları: Hazır bulunuşluk kontrol edilir.

3)Öğretme yolları: Yöntem, teknik belirlenir.

4)Değerlendirme

 

17)Etkili öğretim: (Slavin)

Öğretmen, öğrenmeyi etkileyen şu şartları düzenlemelidir.

1)Öğretimin niteliği: Öğrenciye anlamlı gelecek şeyler öğretilir. (Ön bilgiye uygun)

2)Öğretim düzeye uygun hale getirme: Öğretim çeşitlendirilir. (Yöntem0 teknik)

3)Teşvik etme: Güdüleme yapılır.

4)Zaman: Uygun zaman verilir. Ekonomik kullanılır.

 

18)İşbirlikli Öğrenme:

Öğrenciler küçük gruplarla ortak bir amaç doğrultusunda birbirlerine öğretir. Öğretmen rehberdir.

 

Özellikleri:

Heterojen gruplar, (yetenek, başarı, ilgi, cinsiyet)

Olumlu bağlılık (Gruptakilerin birbirinden sorumlu hissetmesidir.) (Başarıya birlikte ulaşacaklarına inanırlar)

Grup ödülü (Bütün grup üyelerine ödül)

Paylaşılmış liderlik (Lider yok)

Eşit başarı fırsatı (Herkese yapabileceği bireysel sorumluluk verir)

Sosyal beceriler (Rekabet yok)

Yüz yüze destekleyici etkileşim (Yüz yüze oturulur. Gruptakiler birbirlerine yardım edr ipucu ve pekiştireç verir)

Bireysel ve grupla değerlendirme

 

Teknikler:

1)Takım-oyun-turnuva:

Eğitici yarışmalar düzenlenir. Gruptakiler birbirini hazırlar. Herkes grubu temsilen yarışır. En başarılı grup ödüllendirilir. Rekabeti arttırılabilir.

 

2)Karşılıklı sorgulama:

Öğretmen bilgileri kazandırır. Tartışma konusu belirlenir. Her grup kendi, içinde tartışır. Gruptakiler birbirine karşılıklı soru sorar.

 

3)Ayrılıp-Birleşme:

Gruptaki herkese farklı bir konu parçası verilir. Herkes konusunu uzmanlık grubuna ayrılır. Sonra ilk grubuna dönüp diğerlerine de öğretir. Olumlu bağlılığı en fazla geliştiren tekniktir.

Birleştirme2: Öğrenciler tüm konuları inceledikten sonra uzmanlık konusunu kendisi seçer sonrası Jigsaw ile aynıdır.

 

4) Öğrenci timleri başarı bölümleri

Gruptakiler birbirlerine öğretir. Aralıklı sınavlar yapılır. Öğrenci puanını önceki sınava göre arttırmışsa grup puanına katkı verir. Puan sıralaması yapılır. Katkıyı tespit etmek için rekabeti azaltır.

 

5)Birlikte öğrenme:

Gruptakiler iyi aldıkları konuda çalışır. Sınıf içi ve dışı araştırmalar yapılır. Öğrendiklerini birbirlerinde öğretirler.

 

6)Takım destekli Bireyselleştirme:

Her öğrenci bireysel materyallerle çalışır. Sonra grupta eşleştiği arkadaşının çalışmalarını kontrol eder, eksikliğini ona öğretir. Matematiğe daha uygundu

bottom of page