top of page
 Osman Bey (1299)
Karacahisar:
- İlk kale fethidir.
- Amaç İzmit'e yaklaşmak
 
Koyunhisar Savaşı:(1302)
- Halil İnalcık Osmanlı kuruluşu yılı ilan eder
- İlk Osmanlı X Bizans savaşı
 
Bilecik Fethedildi:
Osmanlı demir madene sahip oldu.
- Silah ihtiyacı karşılandı.
 
Dursun Fakih:
İlk kadıdır.
Kadının Görevi:
- Kadı’yı Kazasker atar
1) Miras, Nikah, Noter, Boşanma işleri
2) Kaza yönetimi (Taşra Yönetimi)
3) Teftiş Denetleme
4) Belediye İşleri
 
İstimalet:
- Hoşgörü ve adalet
- Fethedilen Hristiyanlara iyi davranmadır. (Balkanlarda kalıcı oldu)
 
Borç Vergisi:
- İlk uygulanan vergi
Pazar vergisi
 
İskan:(İlk İskan Bursa Kararap'tan, Tekirdağ'ya)
Kısa sırada büyümesine neden oldu. 
- Balkanlarda Türk İslam nüfusu arttı. 
Kanar gözelerin balkanlara yerleştirilmesi
 
Fahrüddin:
- Osman Bey'in Lakabıdır.
 
İlk para:
Bakır (Akçe)
 
Sonraki Padişah: Orhan
Orhan Bey
Bursa: (1326)
- Fethetildi ve başkent oldu
 
Lakabı: İhtiyarüddin
 
Maltepe (Palekanon) Savaşı:
- İznik alındı geçici başkent oldu
Çünkü savaş bölgesi ve yakınlık
Bizans ile yapıldı
 
Hacı Özbek Camii:
İlk camii'dir.
 
İbni Batuda:
Seyahatnamede ‘’Türkmen Hükümdar‘’ dedi
 
İzmit:
İlhanlılar yıkıldı ve İzmit alındı
 
İlk imarethane ve ilk bedesten açıldı:
- İmarethane: Yoksula ve öğrenciye yemek
- Bedesten: Kervansaray gibi dükkan bir şeyi satmak için
 
Ankara Kalesi Alındı:
Ahi Merkezi
Ahilik (Esnaf teşkilatı)
- Kurucu Ahi Evran
Ticaretle ilgisi vardır
Kul sistemi:
Yabancı devlet adamlarının çalışması
Divan:
Kararları mühimmeye kaydedilir.
Danışma kurulu yürütme ve yargı.
- İlk divan ve vezirlik (İlk vezir Alaaddin)
- İlk subaşı atandı -> Eyalet, Sancak ve kazanın güvenliğinden sorumlu
- Vakıf sistemi (Hayret(bina)  ve akırat(gelir kaynağı))
- Yaya müsellem ilk düzenli ordu -> Büyümede etkili
İlk medrese (Süleyman Paşa Medresesi), Müderris Davüdi Kayseri
Sültan ünvanı ilk kez kullanıldı.
 
Süleyman Paşa:
- Rumeli'de başarılı Orhan’ın oğlu (Rumeli Fatihi) (Gelibolu Fatihi)
 
Kantakuzen:
Bizans İmparatoru
- Sırp ve Bulgar tehditi yüzünde yardım istiyor.
- Osmanlı yardım eder ve Çimpe Kale'si hediye gelir.
 
Bey Sarayı:
- İlk saray Bursa'da
 
Karesioğulları:
- Marmara ve Çanakkale’ye ulaşıldı 
- Rumeliye geçiş kolaylaştı (Osmanlı’ya karşı haçlı ittifak kuruldu)
- Taht mücadelesi ile fırsat doğdu Osmanlı'ya ilk katılan beylik. 
Osmanlı donanmaya sahip oldu.
 
Para:
Gümüş para (sikke)
 
Sonraki Padişah: I.Murat
I.Murat
 
Ankara Fethi:
Ankara alındı.
 
Çirmen savaşı: 
Trakya Makedonya prensi yenildi. 
Çatalca alındı. 
Poloşnik savaşi:
- Osmanlı yenildi
- Haçlı yendi
 
I. Kosova savaşı:
- Ay yıldız şekli ortaya çıktı.
- İlk kez top kullanıldı. (Ses bombası)
- Osmanlı, Harçlılara karşı.
- Ploşnik Savaşı ile umutlanan haçlı saldırdı.
Milos Obliç, Murat'ı öldürdü. (Savaşta ölen tek padişah)
Anadolu Beylikleri Osmanlı’ya asker yardımı yaptı. (İlk kez)
 
Germiyanoğulları:
Evlenme ile çeyiz olarak Kütahya, Simav, Tavşanlı, Emet geldi
Hamitoğulları:
Seydişehir, Akşehir, Beyşehir para ile alındı.
 
Frenk Yazısı savaşı:
Karamanoğulları yenilmiştir ve ilerlemesi durdurulmuştur.
 
Veziriazamlık: (Sadrazam)
Kazaskerlik (Rumeli ve Beylerbeyi) ve Defterdarlık (Rumeli ve Beylerbeyi) geldi.
İlk veziriazam Kara Halil Paşa.
Kadı ve Müderris artar. 
- Maliye Bakanı Devlet bütçesini ayarlar.
 -Sadrazamda denir.
İlk Sadrazam Çandarlı Halil Paşa. (Mutlak Vekildir yani mühür taşırlar. Fatihten sonra divanda başkan oldu Şeyhülislamı atayamaz, Padişah atar.)
Rumeli ve Beylerbeyi:
- Edirne alınınca kuruldu.
- İlk beylerbeyi Lala Şahin
 
Veraset:(İlk kez değişti)
- Babadan oğula geldi
 
Tımar: (Dirlik)
Devlete ait arazinin maaş karşılığı asker ve memura verilmesi
 
Pençik:
- Kapıkulu ve (Yeniçeri, Topçu, Acemi Ocağı) kuruldu
Savaşta esir alınan askerlerin (1/5) orduya gelmesi.
I. Beyazıt dönemi Ankara Savaşı'nda Devşirme oldu
Esir değil rıza ile gayrimüslim çocuk alınıyor.
 
Sırpsındığı Savaş: (I. Liman – İlk Harçlı Savaşı)
Sırp, Bulgar, Macar, Eflak, Bağdan, Bosna Haçlı ordusu ile savaşıldı. 
Balkanlarda hızlanıldı, Bulgar alındı. 
 
Edirne:
Başkent oldu
Bizans'ın ile balkan iletişimi koptu.
 
Sazlıdere Savaşı:
Edirne alındı. 
Haçlılar oluştu. 
Bizans, Osmanlı arasında.
  
Sonraki Padişah Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt (I. Beyazıt)
Atını hızlı kullanıyor diye "Yıldırım" lakabı verildi. (Frenkyazısı Savaşı)
Frenkyazısı Savaşı Karamanoğlu ile olmuştur.
 
Anadolu Hisarı
- Güzelce Hisar'da denir
- Kuşatmayı Kolaylaştırmak ve Bizansa yardımı önlemek için yapıldı
 
Cülus bahşişi: (ilk)
İlk kez verildi.
Anadolu:
- Anadolu Beylerbeyliği (İlk beylerbeyi Kara Timur Paşa)
- Anadolu Hisarı yapıldı.
 
İlk Darüşşifa:
- Yıldırım Beyazıt'ın gözüne taş girdi ve bir evde tedavi ettirildi bu ev Şifahane oldu (Günümüzde Yıldırım Beyazıt Hastanesi)
 
Ankara Savaşı:
Timur batıyı güvene almak istedi
- İki Hükümdar Cihanlık istiyor 
- Yıldırım B. yenildi oğlu Mustafa ile esir oldu. 
- Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu, İstanbul fethi gecikti.
- Fetret devrine girildi. 
- Akkoyunlu güçlendi. 
 
Fetret Devri:
- Musa, Süleyman, İsa, Mehmet kazandı
- Avrupa’da Yüzyıl savaşları vardı bu yüzden Avrupa ile savaş olmadı, istimalet etkili oldu.
- Fasıla-ı Saltanat'ta denir.
- Tımar, iskan ve istimalet etkili oldu, Toprak kaybı olmadı
Niğbolu Savaşı:
- Karamanoğulları savaş sırasında Ankara’yı İşgal etti.
- Haçlı Ordusu, Bizans'a yardım etti. 
- Beyazıt yendi. 
- Bulgar Osmanlı’nın oldu.
- Anadolu Türk Birliği sağlanmasında etkili oldu.
- Abbasi halifesi Yıldırım Beyazıt’a Sultan-ı İklimi Rum adını verdi. 
Bizans ile Antlaşma:
Timur tehlikesi yüzünden:
Türkler İstanbul’da serbest ticaret hakkına sahip olacak.
Bizans Osmanlı’ya vergi verecek.
 
İstanbul:
İlk kez fethedildi.
Haçlı ordusunun Niğbolu’yu kuşatması ve Timur tehlikesi yüzünden başarısız.
Karamanoğullarının 2.kez isyanı.
 
Kırkdilim Savaşı:
Akkoyunlu öldürüldü toprakları Osmanlı’nın oldu.
Kadı Burhanettin ile yapıldı ve kaybedildi.
 
Candaroğulları:
Son verildi
Sonucunda Kütahya merkez Anadolu Beylerbeyliği kuruldu
Sonraki Padişah Mehmet Çelebi: (I.Mehmet)
I. Mehmet (Çelebi)
Devşirme: (Kapıkulu ordusu)
- İlk kez uygulandı 
Savaş esir sayısı az olduğu için
(Fetihler yapılmadığı için)
 
Düzmece Mustafa:
Timur ölünce serbest kaldı
- II. Murat zamanında da İsyan etti
 
Mustafa Çelebi:
Taht kavgasına girdi yenilerek Bizans'a sığındı
 
Şeyh Bedrettin İsyanı:
- Börklüce Mustafa ve Tarlak Kemal önceleridir.
- İlk toplumsal ve siyasal ayaklanma (Dini)
 
Çalıbey Savaşı:
Venedik ile ilk deniz savaşıdır.
Osmanlı Yenildi
 
İkinci Kurucu:
Fetret devrini bitirdiği için bu lakabı almıştır.
Sonraki Padişah II. Murat (Hayır Babası)
II. Murat
 
Buçuktepe İsyanı:
İlk yeniçeri isyanı
Yeniçeriler FSM geçince II. Murat’ı istedi Çandarlı Halil Paşa (Sadrazam) sayesinde II. Murat tekrar tahta.
 
Aydın Menteşe:
Ele geçirildi
Germinyanoğulları
II. Yakup vasiyeti ile Osmanlı’da
  
Edirne – Segedin Antlaşması:(Balkan devletleri ile ilk antlaşma)
Osmanlı X Macar savaşmayacak, Macaristan’a eflak verilecek, Sırbistan Bağımsız.
Karamanoğulları Osmanlı’yı işgale başlayınca Haçlı ile barış sağlandı
Haçlı ittifakı ile imzalandı
 
II. Mehmet:(FSM)
12 yaşında tahta geçti
Haçlı mağlup edilmedi ve Alaaddin ölünce tekrar II. Murat tahta geçti
 
Varna Savaşı:
II. Mehmet tahta geçince Haçlı saldırdı.
II. Murat tekrar tahta geldi savaş kazanıldı.
 
Hayır Babası:
Yaptığı yardımlardan dolayı.
 
II. Kosova Savaşı: (Balkanlar kesin Türk Yurdu)
İlki I. Murat (I. Kosova) savaş sırasında ölmüştü
İstanbul Fethi Kolaylaştı, Bizans yardımı olmadı, II. Viyana kadar Haçlı savunmaya geçti
IV. Mehmet Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yaptı başarısız 
Haçlı intikam için saldırdı Osmanlı kazandı
 
Arnavutluk, Makedonya:
Ele geçirildi
 
İstanbul:
Beylikler isyan etti başarısız olundu.
Düzmece Mustafa bastırıldı ve Bizans'a gözdağı vermek için.
- İstanbul 2.kez kuşatıldı. (İlk Yıldırım Beyazıt)
Beylikler isyan etti başarısız olundu.
Kuruluş sona erdi
Sonraki Padişah II. Mehmet FSM
bottom of page