top of page
Fatih Sultan Mehmet (II.MEHMET)
 
Rumeli Hisarı:
- İstanbul Fethi için hazırlık amacıyla yapıldı.
 
Altın Para:
- Sikke-i Hasane
 
Belgrad:
- Fatih almamıştır, Kanuni almıştır.
 
Bizans:
- Grejuva geliştirdi. (Rum ötesi)
- Papa’dan yardım istedi.
 
Fatih'in Lakapları: Hakanül Bahreyn, Sultanül Berreyn
 
Rodos:
- Kuşatıldı alınamadı
- Kanuni aldı.
 
Dünya Tarihi:
- Yeni çağ başladı
- İtalya’da rönesans başladı.
Coğrafi keşifler başladı.
- Coğrafi (İlk Portekiz, Sonra İspanya)
 
Grevas Nataras:
- İstanbul Fetihi'ni İstedi
 
Cenevizliler:
Çeşmicihan, Amasra alındı.
 
Kanunname-i Ali Osman:
Şehzadelerin padişah olmaları ve devlet adamlarının görevleri ile alakalı -> Kardeş katli geldi
-> Mülk padişahındır -> Sancak zorunlu
- Saray dışı evlililk yasaklandı (II. Osman hariç) Padişah artık divana başkan değil sadrazam başkan.
- Divana nişancı atandı.
 
İsfendiyoroğulları:
- Sinop ve Kastamonu alındı.
 
Otlukbeli Savaşı:
- Ali Kuşçu, Uzun Hasan’da elçiydi
- İlk kez hava topu kullanıldı.
Akkoyunlu Uzun Hasan ile yapıldı.
- Akkoyunlu yenildi (Şii) safevi ele geçirdi.
- "Fethiye" yazdı (Ali Kuşçu)
- Uzun Hasan, Kuran’ı Kerim’i Türkçeye çevirdi ve Dede Korkut hikayelerini kitaba çevirdi.
 
İltizam:
- İlk kez uygulandı.
- Muasıl vergi memuru.
 
Sultani:
İlk altın para.
 
Müsadere Sistemi:
- Haksız kazanç sağlanan kişilerin kollarına ansızın el koyma. (II. Mahmut kaldırdı)
 
Bosna (Osmanlı'nın oldu),
Sırbistan (Fethedildi),
Mora (Fethedildi)
 
Kırım:
- Osmanlı’nın oldu.
- Karadeniz Türk gölü oldu.
- Venedik ve Ceneviz büyük kayıp verdi
- İpek yolunun Kuzey kısmı olundu.
 
Enderun:
- Devşirmelerin eğitimi için top kapıda açıldı
 
İstanbul Antlaşması:
- Venedik, İstanbul’da elçi bulunduracak.
 
Otranto Seferi: (Fatih'in Son Seferidir)
 
Kapitülasyon:
- Venedik ile yapıldı
- İlk sürekli elçi (Balyas) bulunduran ve kapitülasyon verilen devlet.
 
Anadolu:
- Anadolu Türk siyasi birliği sağlamaya çalıştı
 
Avni mahlası:
- Şiir yazmıştır.
 
Adalar:
  1. İmroz ,
  2. Bozcaada,
  3. Samadirek,
  4. Midilli,
  5. Limni
  6. Taşoz alındı
 
Sahnı Seman Medresesi açıldı
 
Karamanoğulları:
- Konya ve Karaman ele geçirildi
 
Trabzon Rum-i
- Bizans'ın umudu bitti.
- 1461’de alındı.
 
Müsadere:
- Mala el koymadır.
- Çandarlı Halil Paşa merkez.
 
İstanbul Fethi: (Halil Paşa karşı çıktı)
- Şahi topları kullanıldı.
- Kutül Bahr Kalesi inşa edildi.
Nedeni:
Bizans'ın taht kavgalarına neden olması
Bizans'ın, Haçlıyı desteklemesi
- Anadolu – Rumeli bağlantı sağlamak istenmesi
Peygamberimizin Hadis şerifi
İpek yoluna sahip olması.
Sonuçları:
- Ortaklaşa din vicdan özgürlüğü tanındı bu sayende Ortodoks ve Katolik birleşmedi
- Fener Rum Patrikhanesi devam etti. 
- İpek yolu ve Karadeniz ticaretine hakim olundu.
- İstanbul yeni başkent oldu. 
- Yükselme dönemi geçildi. 
- Fener Rum, Osmanlı’ya bağlanınca Osmanlı Ortodoks koruyucusu oldu. (Genodyos =Rum Patriği) 
- 3.Kez fethedildi başarılı olundu.
 
- Gül Koklayan Fatih: Nakkaş Sinan çizmiştir.
- İlk Fatih portresini çizen ressam: Gentilini Bellini
Sonraki padişah: II. Beyazıt
 
II. Beyazıt
İspanya:
Cem Sultan olayı yüzünden yardım götürülmemiştir.
Müslümanlar, Hristiyan olmuştur. 
 
Memlüklüler:
İki tarafta üstünlük yok.
Cem Sultan olayı etkili oldu.
Ramazanoğulları'nı paylaşamadılar.
Hicaz su yolları sorun oldu.
- Dulkadiroğulları'nı paylaşamadılar.
Safevi: (İran)
Şah İsmail, Şii’yi Anadolu’ya yaymak için isyan çıkardı.
Şah Kulu İsyanı:
Sonucunda Gökçay, Meydan Muharebesi ile Şah Kulu mağlup edildi.
Kızılbaşlar çıkardı.
- Kızılbaşlar: Şahkulu İsmail'e tapanlar.
 
Küçük Kıyamet:
- Büyük İstanbul depremi.
Olağanüstü durum vergisi olan avarız ortaya çıktı.
 
Yenibahçe:
Yeniçeriler Yavuz Sultan Selim’in tahta geçmesi için çıkardı.
 
Leonardo Da Vinci:
İstanbul’a köprü yapmak istedi ama Beyazıt kabul etmedi.
 
İdris-i Bitlisi:
Heşbehir yazdı (8 Osmanlı padişahını anlattı.)
  
II. İstanbul Antlaşması:
Venedik imzalandı.
 
Karamanoğlu:
Cem Sultan olayı ile birlikte ortadan kalktı.
Cem Sultan olayı:
İlk dış sorun ortaya çıktı. 
Seferlerde bu yüzden durgunluk olmuştu.
Karamanoğullarından destek aldı ve Bursa’da hükümdarlık kurdu.
- Cem Sultan, Önce Memlük, sonra Malta, Saint Jain şövalyeleri, Rodos ve Papaya sığınmıştır.
Sonraki padişah: I. Selim (Yavuz Sultan Selim)
I. Selim (YSS)
Yeniçeri:
İlk askerler sayesinde tahta çıkan padişah.
Yenibahçe isyanı ile tahta çıktı.
 
İdris-i Bitlisi:
Doğu siyasetinde etkili oldu
Heşt Behşt yazdı.
 
Mısır seferi: 
Dulkadiroğulları alınca ara bozuldu.
Baharat yolu ele geçirilmeliydi. 
Türk – İslam liderliğini ele geçirme. 
Hicaz su yolları sorunu.
1. Mercidabık:
Memluk ile yapıldı.
- Kansu Gavri bu savaşta mızrağına Kuran’ı Kerim’i taktı.
2. Ridaniye:
- Gönderilen elçi Tomanbay tarafından öldürülünce savaş çıktı ve Y. S. Selim başarılı oldu.
 
Muhittin Arabi:
- Y. S. Selim, mezarını bulmuştur.
 
Halifelik:
Memlukte'ki Abbasi Halifeliği sona erdi ve Y. S. Selim’e geçti.
Hicaz Osmanlı’ya geçti.
Kıbrıs, Memluklere ödediği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başladı.
Arap – Acem defterdarlığı kuruldu.
Kutsal emanetler Hırka-i Saadet’e getirildi. 
 
Mısır ve Baharat yolu:
Kuzey Afrika’da ele geçirilen ilk devlet Mısır'dır.
Baharat yoluna bu sayede sahip olundu.
Portekizli Bartolomeu Dias, Ümit Burnu'nu bulunca Baharat Yolu önemini yitirdi.
 
Bozoklu Celal İsyanı:(Türkmenler)
Göçebe yaşayan gruplar yönetime isyan etti.
Çiftçiler destek verdi.
Benzerleri duraklama döneminde görülmüştür.
Bu yüzden Adları Celali ayaklanmalardır.
Martin Luther King:
- Bu sırada Almanya'da reform başlattı.
Sonraki padişah: I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)
I.Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)
Belgrad:
- Roma - German imparatoru Şarlken ile karşı karşıya gelindi.
Macaristana'a gönderilen elçiler öldürülünce Belgrad fethedildi.
- Avrupa kapısı açıldı üs olarak kullanıldı.
Mohaç Meydan Savaşı:
- 2 Saat sürdü.
Macaristan Belgrad'ı geri almak istiyor.
- Fransa kralını nesir düşmesi ve Osmanlı'dan yardım istemesi.
- Osmanlı - Avusturya savaşları başladı Budapeşte ele geçirildi.
- Macaristan özerk oldu. 
Fransa kralı kurtuldu.
Çünkü Roma ile tampon bölge oluşturmak için.
Muhibbi Mahlası:
- Muhibbi mahlası ile şiirler yazmıştır.
 
I.Viyana Kuşatması:
- Avusturya Yanoş’u tanımadı ve Budin'e Saldırdı. 
- Budin Osmanlı’nın oldu.
- Estargon Kalesi alındı.
- Kış mevsimi, hazırlık yetersiz ve Ferdinand yardıma gelince kuşatma kalktı.
 
Almanya Seferi ve İstanbul Antlaşması:
- İbrahim Paşa Antlaşması’da denir.
- Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacak.
- Ferdinand Yanoş'u tanıyacak.
- Avusturya vergi verecek.
- Avrupa siyasi üstünlüğü Osmanlı’dan oldu.
- Siyasi üstünlük Zitvatoruk Antlaşması ile gitmiştir. (I. Ahmet)
 
Macaristan Seferi, Budin Beylerbeyliği:
- Macaristan 3’e ayrıldı.
- Budin = Osmanlı'nın.
- Erdel = Osmanlı’ya bağlı.
- Kuzey Macaristan = (Avusturya’ya verildi)
 
Zigetvar:
- Avusturya Erdel’e saldırdı.
- Süleyman kuşatma sırasında öldü.
 
Osmanlı – İran: (Safevi)
- ilk iki sefere İrakeyn denir. (Matrakçı Nasuh İrakeyn eseri vardır.)
- Karabağ, Nahçivan, Bağdat ele geçirildi.
 
Amasya Antlaşması:
- İran ile yapılan ilk antlaşma.
- Irak Osmanlı’nın oldu.
Cezayir’in alınması:
- Cezayir Beyi Hızır Reis Barbaros Hayrettin Paşa, kaptan-ı Derya oldu ve Cezayir Osmanlı’nın oldu.
 
Prezerve Deniz Savaşı: (27 Eylül Donanma Günü)
- İspanya ve Portekiz Osmanlı’yı Akdeniz’den atmak istedikleri için savaşı başlattılar Barbaros Hayrettin Paşa savaşı kazandı. Osmanlı’nın Akdeniz üstünlüğünü Venedik (Osman kapitülasyon verince) kabul etti.
 
Sakız Adasının Fethi:
- Piyale Paşa aldı
 
Cerbe Deniz Savaşı:
- Kuzey Afrika Kesinleşti.
- Turgut Reis aldı.
- Turgut ve Piyale reis aldı.
 
Hint Deniz Seferi:
- Temel nedeni Portekizlere karşı Baharat yolunu korumak.
- Hint denizinde Egemen olmak istemesi.
- Hint Müslüman Hücerat’ın yardım istemesi.
Başarılı olamamasını sebepleri:
- Yeterli önem verilmedi.
- Okyanusa uygun gemimiz yoktu.
- Portekiz çok güçlüydü.
- Osmanlı Hint Denizi tanımıyordu.
- Hücerat (Kanuni Sultan Süleyman’ın yardım ettiği ilk İslam devlet) çağırmasına rağmen yardım etmedi.
 
Hint Deniz seferinde etkili olan kaptanlar:
1) Bir Hadım Süleyman
2) Piri Reis (Kitabül Bahreyn) adında kitabı vardır.
3) Koca Murat
4) Seydi Ali Reis (Miratül Memalik) ve (Miratül Kahinat) kitapları vardır.
 
Malta Kuşatması:
- Malta kuşatması sırasında Turgut Reis şehit düşünce kuşatma yarım kaldı kuşatma olmadı.
 
Trablusgarp Fethi:
- Turgut Reis buraya alarak Trablusgarp’ın Beylerbeyi oldu.
 
Rodos’un Fethi:
- Ticaretten önemli bir üs ve olması ve Saint Jean şövalyelerin gemilere saldırması.
- Rodos fethedilince Saint Jean şövalyeleri Malta’ya kaçtı.
 
Kapitülasyonlar:
- Fransa’ya Ticari ve Hukuki ayrıcalıklar verildi (Davalara Fransız Hakimler baktı)
Kapitülasyonların verilme nedenleri Avrupa’daki Hristiyan birliğini önlemek ve Akdeniz ticaretini canlandırmak
- I. Mahmut Döneminde Fransa Belgrad Anlaşmasında Osmanlı’nın yanında olduğu için ve ara buluculuk yaptığı için Kapitülasyonlar Fransa’ya sürekli oldu.
 
Kalender Oğlu Ayaklandırması:
- Bektaşi Tarikat Lideri Kalender Çelebi vergiler yüzünden ayaklandırma başlattı Pargalı İbrahim Paşa ayaklanmayı bastırdı.
 
Baba Zennün Ayaklanması:
- Türkmenler Yozgat’ta vergi yüzünden ayaklandı.
- Sonunda Kalenderoğlu ayaklanması başladı.
 
Ahmet Paşa Ayaklanması:
- Sadrazam sırası Ahmet Paşa’dayken Pargalı İbrahim Paşa Sadrazam olunca Ahmet Paşa Mısır valisi oldu bunun üzerine Ahmet Paşa isyan başlattı, İsyan Ahmet Paşa’nın ölümüyle son buldu.
- Ahmet Paşanın Ayaklanmasındaki bir diğer neden ise yıkılan Memlük Devletini yeniden kurmak.
Canberdi Gazali Ayakkanması:
- Suriye valisi Canberdi Gazali yıkılan Memlük Devletini yeniden kurmak istedi, Canberdi Gazali vefat edince son buldu.
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi:
(3 Hükümdara sadrazamlık yaptı)
 
1. Kanuni Sultan Süleyman:
- 1 yıl görev aldı.
- Yemen fethedildi
Açe krallığı:
- Endonezya’ya İslami yardım yapıldı
2. III. Murat
Fas’ın Fethi:
- Vadi – üs Seyl savaşı ile alındı.
- Ramazan Paşa aldı
- Cebelitarık, Osmanlı’nın oldu
- Portekiz egemenliği son buldu.
 
Lehistan Fethi:
- Baturi İşvetan, kral seçilince Osmanlı’ya bağlandı.
Tunus’un Fethi:
- Kılıç Ali reis aldı.
- İspanya Kuzey Afrika işgaline son verdi.
3. II. Selim: (Sefere çıkmayan İstanbul’da kalan ve ölen ilk padişah)
Tunus’un Fethi:
- Kılıç Ali Reis aldı.
- İspanya Kuzey Afrika işgaline son verdi.
İnebahtı Deniz Savaşı:
- İlk büyük yenilgi.
- Papa, Kıbrıs'ı almak için İnebahtı’da donanmayı yaktı.
- Kılıç Ali Reis = Kaptan-ı Derya oldu.
- Cervantes esir düştü. (Mimar Sinan’ın, Kılıç Ali Paşa’nın cami inşaatında çalıştı)
- ‘’Siz Bizim İnebahtı’da sakalımızı kestiniz Biz Sizden Kıbrıs’ı alarak kolunuzu kestik‘’ bu savaşta dendi.
Kıbrıs Fethi:
- Korsanlar zarar veriyordu.
- Venedik vergiyi kesti. 
- Girit hariç fethedildi her yer Kıbrıs’a iskan yapıldı, Kıbrıs'ı geri almak isteyince İnebahtı oldu.
 
Donanma Yakılmaları:
1) İnebahtı: Venedik, Haçlılar.
2) Çeşme: Rus.
3) Navarin: Avrupa.
4) Sinop: Rus
Projeleri
Karadeniz Marmara Projesi:
- Kanal İstanbul Projesi gibi.
 
Don Volga:
- Orta Asya ile ilişki kurmak.
- Rusya’yı önlemek.
- İran’ı doğudan sıkıştırmak.
- İpek Yolu'nu canlandırma.
- Rusya tamamlandı
 
Suveyş Kanalı:
Akdeniz'i canlandırmak.
- Hint Deniz Seferi'ni engellemek.
- İlk kez Yavuz Sultan Selim dönemimde gündeme geldi.
- İngilizler tamamlandı.
 
Ölümü:
- Yükselme bitti, Duraklama başladı.

bottom of page