top of page

Kavram Öğretimi

1)Kavram Haritaları

Zihnimizdeki bilgiler kavramlar olgu yada olaylar arasındaki ilişkileri görselleştiren iki boyutlu bir şema dır.

Kavramlar arasındaki bilgiyi somutlaştırmaz. Yaparak yaşayarak öğrenme olmaz

Kavramlar arasındaki bağlantı ve ilişkiyi gösterir.

Amaç anlamlı kalıcı öğrenmeyi sağlar.

Ölçme değerlendirme amaçlıdır.

Hazır bulunuşluk seviyesini belirlemede kullanılır.

2)Zihin haritaları: Öznel

Yaratıcı düşünme becerisin geliştirir.

Beyin fırtınasının kağıda dökülmüş halidir.

Öğrencilerin yaratıcı düşünme beyin geliştirmek için kullanılır.

Not alma ve dil öğrenmede kullanılan bir tekniktir.

Hızlı düşünmeyi geliştirir.

3)Bilgi Haritası: Nesnel

Metnin görselleştirilmesidir.

Metin okunduktan sonra materyal hazırlanmak istenir.

Nesneldir. (Metinle alakalı olmak zorundadır)

4)Kavram Karikatürleri:

Amacı öğrencilerin var olan kavram yanılgılarını belirlemek ve gidermek

Bitki hayvan insan ve cisimler konuşturulur.

Konuşma baloncukları vardır.

Tartışma ortamı yaratılmalı

Ders zevkli ve eğlenceli hale gelir.

Yaparak yaşayarak öğrenme yok.

Uygulanış

Öğretmen öğrencilerdeki kavram yanılgılarını fark eder

Derse gelmeden önce karikatür hazırlar

Karikatürdeki konuşma baloncuklarının doğru ve yanlış ifadeler yazar

Temel bilgileri öğretmede kullanılmaz

5)Kavramsal değişim metinleri:  çürütme metinleri

Amaç kavram yanılgısını test etmek ve gidermek

Öğrenci sorarsa öğretmen bilgilendirir. Tartışma ortamı yaratılmaz

6)Kavram ağı:

Derste işlenmiş yada öğrenci tarafından öğrenilmiş metinlerin anlamlı öğrenip öğrenilmediğini test etmek için kullanılır.

 

İşleniş

Öğretmen konu getirir

BET ile tartışılır görüşler alınır

Kavram ve bilgiler gruplandırılır

Yeni kavramlar ve ilişkiler

Tekrar pekiştirmek ve kalıcı öğrenmek gerçekleşir

Öğrenilmiş bilginin özümsenmesini sağlar

7)Vee Diyagramı:

Deney yöntemiyle birlikte kullanılan alternatif bir ölçme değerlendirme aracı

Deney raporudur

Yaparak yaşayarak öğrenme

Kavram yanılgısını gidermede kullanılır.

Ürün ve süreç değerlendirmeye olanak verir.

8)Anlam çözümleme tablosu:

Kavram yanılgısını ortaya çıkarır

Kavram öğretiminde kullanılır

Kavramların ortak ve ayırt edici özelliklerini (benzer, farklı) bir arada gösterildiği iki boyutlu bir çizelgedir.

9)Tahmin gözlem Açıklama (TGA)

Yapılandırmalı yaklaşıma uygun bir tekniktir.

Olayın sonucunu nedenleriyle birlikte tahmin eder olayı gözlemleyip tahminleri ile gözlemleri arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırır ve açıklama yapar.

1.Tahmin: Öğretmen incelenecek bir konuyu sınıfa getirir. Soru sorar öğrenci tahmin eder.

2.Gözlem: Öğrenciler araştırma inceleme keşfetme yaparlar. Tahminlerine göre çıkan sonucu karşılaştırırlar.

3.Açıklama: Tahmin ve gözlem arasındaki ilişkiyi açıklar.

10)Tanılayıcı dallanmış ağaç:

Bilişsel alanın bilgi basamağı için kullanılır.

Bir problemin temel nedenlerini bulmak

Bir problemin sebeplerini gruplamak ve öncelik sırasına göre dizmek

11)Yapılandırılmış Grid:

Öğretmen konu ile ilgili soru hazırlar soruların yanıtını rastgele kutulara yerleştirip öğrencilerden doğru cevabı bulmalarını ve sınamalarını ister.

Kavram yanılgılarını belirlemede kullanılır.

bottom of page