top of page

A)Temel Kavramlar:

1)Eğitim:

 • Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişim meydana getirme sürecidir.

 • Davranış değiştirme işidir. (Eğitimin gerçekleştiğinin kanıtıdır.)

 • Kendi yaşantısı yoluyla gerçekleşir. (Katılım olmalı)

 • İstendik yönde olur. (Hedefe yönelme)

 • Süreç (Bir amaç için yapılan işlerde geçen süredir)

 

Eğitimin Türleri:

İnformal (Doğal)                                             

->Plansız ve programsız                                   

->Kendiliğinden ortaya çıkar                           

->Yer, zaman, kişi önceden belli değil           

->Öğretici profesyonel olmayabilir                 

->Gözlem-taklit vardır                                      

->Sonuç olumlu ya da olumsuz                      

 

Formal (Bilimsel)

->Planlı ve programlı (yazılı plan)

 ->Hedef önceden belirlenir

->Yer, zaman, kişi önceden belli

->Öğretici profesyoneldir.

->Öğretim yolu kullanılır

 ->Sonuç olumlu olur

 

Formal Eğitim:

Örgün                                                                    

->Okulda görülen eğitimdir.                             

->Okul öncesi -> Üniversite                           

>Aşamalıdır. (Adım, adım)                                

->Belli bir yaş aralığı vardır.                              

->Akademik derece kazandırır.

->Sonunda diploma verilir.

Yaygın:

->Okul eğitimi dışındaki formal eğitim

->Dershane ve kurslar

->Aşamalı değildir

->Her yaşa ve seviyeye olabilir.

 

Yaygın Eğitim

Hizmet içi eğitim                                                    

->Bir kurumun çalışanlarına verdiği eğitim         

 

Halk eğitim

->Bireyin kendi isteği ile aldığı eğitim

 

2)Yaşantı:

 • Çevremizle girdiğimiz etkileşim

 

Yaşantı Türleri:

Yaşanılmış                                                             

->Bireyin geçirdiği tüm yaşantılardır.                 

->Öğrenme ile sonuçlanmaz                                

 

Kazanılmış

 ->Öğrenme ile sonuçlanır

->Kalıcı davranış değişikliği vardır                                                                               

->Bir davranışın öncesi varsa kazanılmıştır.

 

3)Öğretim:

 • Bir şeyin öğrenmelerini yönlendirme (Öğretme) süreci

 • Planlıdır (Formal)

 • Formalın uygulanmasıdır

 • Belirli bir zaman ve mekan vardır

 • Eğitim ise daha kapsamlıdır, informalde olabilir. Yaşam boyu devam eder.

 

4)Kültür:

(Eğitimi etkiler) 3’e ayrılır.

1)Kültürleme:

 • Bireye kültür aktarma işidir.

 • Bireye bir şey öğretmektir.

 • Eğitim bir kültürleme sürecidir.

 

a)Gelişigüzel Kültürleme:

Bireye plansız kültür aktarmadır. (informaldır)

b)Kasıtlı kültürleme:

Bireye planlı kültür aktarmadır. (Formaldir)

c)Zoraki Kültürleme:

Zorla kültür aktarma (Subliminal mesajı, propaganda, beyin yıkama, algı yönetim)

 

2)Kültürleşme:

 • Karşılıklı kültür aktarmaktır.

 • Her iki kültürde de değişiklik olur.

 

3)Kültürlenme:

 • Kültürel etkileşim sonucu yeni bir kültürün ortaya çıkması (mangallı pizza)

 

Kültürel Şok! :

 • Kişinin farklı kültüre uyum sağlamakta zorlanması.

 

5)Sistem:

Girdi -> süreç -> çıktı (ürün)

                                                 =>Açık sistem örneğidir. (Tüm öğeleri tamdır)

            Dönüt

 

1)Girdi:

Öğrenci, öğretmen, çevre, personel, fiziki şartlar, program (hedef), felsefe, politika, materyaller, maaliyet ve hazır bulunuşluk.

2)İşlem:

Eğitim-öğretim faaliyetleri, yöntem-teknik, PİDDE (Pekiştireç, İpucu, dönüt, düzeltme, etkin katılım)

3)Çıktı:

Öğrenme (davranış değişikliği), mezuniyet diploması, puan

4)Dönüt:

Ölçme ve değerlendirme

 

Yarı açık sistem:

Girdi, işlem ve çıktı vardır. Dönüt yoktur ve yetersizdir.

Kapalı sistem:

Sadece işlem var. Dönüt, girdi ve çıktı yoktur.

Not: Dönüt, sisteme süreklilik kazandırır.

 

Milli Eğitim Sistemi:

 • Ülkemizde eğitim ile ilgili kararları MEB verir. Okullardaki faaliyetler 1739 sayılı temel kanuna göre düzenlenir.

İçeriği:

 • Genel ve özel amaçlar

 • Temel ilkeler (Fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, her yerde eğitim)

 • Örgüt yapısı

 • Okul ve fiziki şartlar

 • Araç, gereç ve materyaller

 • Öğretmenlik mesleği

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı:

 • MEB’in kararlarını uygular

 • Program geliştirir

 • Ders saatlerini belirleme

 • Kitap ve materyalleri belirleme

 • Gelişmeleri takip etme

 • Yurtdışı öğrencilerini takip etme

 • Öğretmen ve yeterliliklerini belirleme

 • İşbirliği yapar

 • MEB Şura sekteridir. 4 yılda bir toplanır, tavsiye verir.

 • Okuma kültürünü geliştirme

bottom of page