top of page

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI:

Atatürk ilkeleri:

1)Cumhuriyetçilik:

 • TBMM’nin açılması

 • Halifeliğin kaldırılması

 • Saltanatın kaldırılması

 • Cumhuriyet’in ilanı

 • 1921 ve 1924 anayasalar

 • Erkanı harbiye vekaletinin kaldırılması

 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı.

 

2)Milliyetçilik

 • Halifeliğin kaldırılması

 • Türk dil kurumunun açılması

 • Türk tarih kurumunun açılması

 • İzmir İktisat Kongresi kararları

 • Kabotaj kanunu

 • Merkez bankası kurulması

 • TBMM’nin açılması

 • Tevhidi tedrisat yasasının kabulü

 

3)Laiklik

 • Saltanatın kaldırılması

 • Halifeliğin kaldırılması

 • Şeriye ve Evkaf yasasının kabulü

 • Tevhidi tedrisat yasasının kabulü

 • Türk medeni kanunun kabulü

 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 • Kılık kıyafet yasası

 • Devletin dini “İslamdır” maddesinin 1928’de çıkarılması

 • Medreselerin kapatılması

 

4)Halkçılık:

 • Cumhuriyet’in ilanı

 • TBMM’nin açılması

 • Soyadı kanunu

 • Medeni kanunun kabulü

 • Kılık kıyafet yasası

 • Halk evlerinin açılması

 • Millet mektebinin açılması

 • Aşar vergisinin kalkması

 • Tevhidi tedrisat kanunu

 • Kadınlara siyasal haklar verilmesi

 • Çocuk esirgeme kurumunun açılması

 

5)İnkılapçılık:

a) Hukuk alanında:

 • Medeni kanun çıkarıldı. (İsviçre’den alındı)

 • Ankara hukuk mektebi açıldı

 • Türk kadının 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

 • Türk ceza kanunu (İtalya’dan alındı)

 • Türk ticaret kanunu (Almanya’dan alındı)

 • Deniz ticaret kanunu (Almanya’dan alındı)

 

b) Eğitim ve kültür alanında:

 • Tevhidi tedrisat kanunu: Din ile eğitim ayrıldı. Tüm eğitim kurumları MEB’e bağlandı.

 • Medreselerin kapatılması: Yerine imam hatip geldi

 • Maarif teşkilatı hakkında kanun: Laik ve modern eğitim sistemi geldi.

 • Yeni Türk harflerin kabulü: Okuma ve yazma oranı düşük olduğu için Arap harflerinden Latin harflere geçildi. 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal’e başöğretmen unvanı verildi. (Latin harf ile basılan gazete Mardin)

 • Millet mekteplerinin açılması

 • Türk tarih kurumunun açılması: Mehmet Tevfik Bıyıkoğlu ilk başkanı, 1937 yılından itibaren Belleten dergisi çıkarmıştır.

 • Türk dil kurumunun açılması: İlk başkanı Semih Rıfat Horozcu

 • Halk evlerinin açılması: Ülkü dergisi çıkarmışlardır. Müze, sergi, spor, sosyal yardım, kütüphane, köycülük, temsil, dil ve edebiyat öğretimi yapılır.

 • Yurt dışında tek şubesi Londra’dır.

 

c) Toplumsal alanda:

 • Şapka kanunu ve kılık kıyafet değişikliği: Mustafa Kemal’in Kastamonu gezisindeyken İnebolu’da fötr şapkayı halka tanıttı. Fes, sarık gibi şapkalar yasaklandı. Din kıyafetlerinin ibadethane dışında giyilmesi yasaklandı.

 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması: Şeyh Sait isyanı sonrası kapandı. (Fatih

 •  Kanuni, Mevlana gibi türbeler açıktır.)

 • Soyadı yasası: Konya Milletvekili Hazım Ülkü Onat’ın fikri ile TBMM, Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının vermiştir. Lakap ve unvanların kullanımı yasaklandı.

 • Takvim, saat, ölçü sisteminde değişiklik: Hicri takvimden Miladi takvime geçildi. Metrik sisteme geçildi

 • Hafta sonu tatili Cuma yerine Pazar oldu.

d) Sağlık alanında:

 • İlk kez Sağlık ve Sosyal bakanlığı kuruldu

 • Dr. Refik Saydam, Refik Saydam Hıfzıssıhha enstitüsü kuruldu

 • Numune hastaneler açıldı.

 

e) Ekonomik alanda:

 • I. İzmir İktisat Kongresi:

 • Kazım Karabekir başkanlığında toplandı, kongrede Misakı iktisadi kabul edildi. Lozan görüşmeleri toplanırken toplanmıştır.

 

Misakı İktisadi:

1)Yabancı şirketlerin millileştirilmesi

2)Milli bankaların kurulması

3)Hava ve deniz ulaştırmacılığının geliştirilmesi

4)Aşar vergisinin kaldırılması

5)Yerli malına teşvik edilmesi

 • Aşar vergisi kaldırıldı

 • Tarım kredi ve satış kooperatifleri kuruldu

 • Ankara’da Gazi orman çiftliği kuruldu

 • Ziraat enstitüsü kuruldu

 • Ticaret ile uğraşanlara kredi vermek için Celal Bayar iş bankası kurdu

 • Kabotaj kanunu çıkarıldı (1 Temmuz 1935 Denizcilik bayramı)

 • Para politikasını sağlamak için Sanayi ve Maadin bankası kuruldu. Daha sonra adı Sümerbank oldu.

 • Özel sermayeyi sanayiye çekmek için Teşvik-i Sanayi kanunu çıkarıldı. (ama başarısız oldu)

 • Esnafa yardım amaçlı Halkbank kuruldu

 • Denizcilere destek vermek için Denizbank kuruldu

I. Beş yıllık kalkınma planı: Devletçiliğe geçiş

1)Modern sanayileşme başladı

2)Demiryoluna önem verildi.

 

 • Menkul kıymetler ve borsalar kanunu çıkarıldı

 • Gümrük tarife kanunu çıkarıldı

 • Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı

 

f) Ulaşım alanında:

 • Türk tayyare cemiyeti kuruldu.

 • Uçak ve motor fabrikası açıldı

 • Vecihi Hürkuş tarafından “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi” isimli bir Türk sivil havacılık okulu açıldı.

 • Haydarpaşa limanı millileştirildi

 • Adana-Mersin demir yolları millileştirildi.

6)Devletçilik:

 • I.ve II. Beş yıllık planı

 • Devlet bankalarının kurulması

 • TCDD kurulması

 • Misakı İktisadinin kabulü

bottom of page